อบรมเครือข่ายคลีนิคโรคจากการทำงาน

       เมื่อวันที่ 1 กค.54 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดอบรมเครือข่ายคลีนิคโรคจากการทำงาน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นพ.จรัญ ทองทับ เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ พยาบาล จนท.รพ.นครพนม,จนท.รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองนครพนม, และแพทย์ พยาบาล จาก รพ.ชุมชน จ.นครพนม รวมทั้งเครือข่ายจาก รพ.สกลนคร และรพ.มุกดาหาร ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสนง.ประกันสังคม และสนง.คุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม ในการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้วย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนได้เป็นอย่างดี และได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ ได้แก่ อ.นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล อ.วรรณา จงจิตรไพศาล จากรพ.นพรัตน์ราชธานี รวมถึง ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะได้มีการประสานงานกับเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานคลีนิคโรคจากการทำงานดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการต่อไป


ภาพกิจกรรม