29 กรกฎาคม 2557 การประชุมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในหน่วยงาน รพ.นครพนม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดประชุมเครือข่ายแกนนำสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในหน่วยงาน (อสส.) ของโรงพยาบาลนครพนม โดยมีเนื้อหาการประชุมเน้นการสร้างความร่วมมือของอสส.ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ให้สามารถดูแลสุขภาพกันเองได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การเฝ้าระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชมรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ การเป็นบุคคลต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางให้อสส.ได้รู้จักการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพภายในหน่วยงาน และกำหนดมาตรการการทำงานที่ปลอดภัยในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย
การประชุมครั้งนี้ มีรองฯด้านบริการปฐมภูมิ นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ เป็นประธานในการประชุม และได่้บรรยายความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในบุคลากรอีกด้วย

ภาพกิจกรรม
25 กรกฎาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - วราภรณ์กระจก อลูมิเนียม

25 ก.ค.57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย ที่ร้านวราภรณ์กระจกอลูมิเนียม ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการการติดตั้งกระจก อลูมิเนียม และงานสแตนเลส พนักงานและผู้ประกอบการความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานหลายประเภทที่สำคัญ เช่น สารเคมี สารระเหย สารโลหะหนัก เสียงดัง ฝุ่น และอุบัติเหตุจากการทำงาน
ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการและพนักงานมารับบริการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่
1.การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
2.การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
3.การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

 ภาพกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - อู่ทองบริการ

24 ก.ค.57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย ที่อู่ทองบริการ ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการเคาะ พ่นสีรถยนต์ และซ่อมรถยนต์ มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานหลายประเภทที่สำคัญ เช่น สารเคมี สารระเหย สารโลหะหนัก เสียงดัง ฝุ่น และอุบัติเหตุจากการทำงาน
ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการและพนักงานมารับบริการ จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่
1.การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
2.การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
3.การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

ภาพกิจกรรม

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน


การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ

การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน15 กรกฎาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - วารีเทพนครพนม

15 ก.ค.57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย ที่บริษัทวารีเทพนครพนม จำกัด มีผู้ประกอบการและพนักงานมารับบริการ จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่
1.การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
2.การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
3.การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

ภาพกิจกรรม

การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน

การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน