19-20 เมษายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Be Health Be Happy 3 อ. 2 ส. สร้างสุข ปี 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Be Health Be Happy 3 อ. 2 ส. สร้างสุข ปี 2559 เพื่อให้บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพ ได้เข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการดูแลตนเองสามารถนำไปปฏิบัติได้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ที่ห้องประชุมศรีโคตรบรูณ์ รพ.นครพนม โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จากโรงพยาบาลนครพนมและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย
1 เมษายน 2559 รณรงค์ “ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ” (Toilet Big Cleaning Day)


รณรงค์ “ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ” (Toilet Big Cleaning Day)
วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. นพ.ปรีดา วรหาญ รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและคณะผู้บริหารสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม หลังพิธีเปิด ก็ได้ทำการล้างขัดส้วมที่แผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วย โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ล้างทำความสะอาด การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ส้วมโรงพยาบาลสะอาด น่าใช้ ปลอดภัยจากเชื้อโรค และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมาใส่ใจช่วยกันทำความสะอาดห้องส้วม ”


16 มีนาคม 2559 อบรมพัฒนาระบบคัดกรองและวินิจฉัยโรคจากการทำงานแก่บุคลากรสาธารณสุข

วันที่ 16 มี.ค.59 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดอบรมการพัฒนาระบบคัดกรองและวินิจฉัยโรคจากการทำงานแก่บุคคลากรสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครพนมเรื่องระบบคัดกรองและวินิจฉับโรคจากการทำงานรองรับ
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมศรีโคตรบรูณ์ รพ.นครพนม โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธาน วิทยากรได้รับกียรติจาก ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี นางมารดี วิทยาดำรงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม