26-27 ธันวาคม 2559 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลนครพนมให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เพื่อเฝ้าระวังสภาะสุขภาพของบุคลากรและให้บุคลากรตระหนักในการดูแลสภาวะสุขภาพของตนเอง

                       16 ธันวาคม 2559 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการป้องกันโรคกลุ่มแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จัดอบรมการบริการอาชีวอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับแรงงานนอกระบบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุมธารารวมใจ ชั้น5 โรงพยาบาลนครพนม ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม

การจัดการบริการอาชีวอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับแรงงานนอกระบบ

แนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่สำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

คลิปวิดิโอวาระประเทศไทย แรงงานนอกระบบ

คลิปวิดิโอความเสี่ยงในการทำงานของแรงงานนอกระบบ
14 ธันวาคม 2559 ให้บริการตรวจสุขภาพ งานเปิดกิจกรรมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าวรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าวรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)  จังหวัดนครพนม ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เพื่อให้บริการในการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว จากที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)