2 กันยายน 2557 ตรวจเยี่ยมประเมินสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงงานองค์การสวนยางพารา ต.พนอม อ.ท่าอุเทน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ได้ออกตรวจเยี่ยมประเมินสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของโรงงานองค์การสวนยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ และร่วมกันหาแนวทางการทำงานที่ปลอดภัย ในเบื้องต้นพบว่าโรงงานมีเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 60 คน มีบทบาทในการรับซื้อยางก้อนจากเกษตรกร มีกระบวนการผลิตอัดยางพาราก้อน บรรจุเป็นสินค้าส่งจำหน่ายให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
จากการสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปพบว่า พนักงานทั้งหมดมีความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ เสียงดังจากเครื่องจักร อุบัติเหตุจากการทำงาน และกลิ่นเหม็นจากยางพารา จึงได้แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สำคัญได้แก่ ที่ครอบหู หน้ากากป้องกันกลิ่นและสารเคมี รวมทั้งจะได้วางแผนเพื่อออกมาให้บริการอาชีวอนามัยแก่พนักงานทั้งหมดอีกในครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรม

21 สิงหาคม 2557 การอบรมพัฒนาระบบการคัดกรองและวินิจฉัยโรคจากการทำงาน เครือข่ายจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ได้จัดการอบรมพัฒนาระบบการคัดกรองและวินิจฉัยโรคจากการทำงาน เครือข่ายจังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุข ทั้งในรพ.สต. รพ.ชุมชน และรพ.นครพนม โดยเน้นการนำความรู้เรื่องการคัดกรองโรคและระบบการสอบสวนควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ และการพัฒนาระบบการส่งต่อ/การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข มีพิธีเปิดการอบรมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นพ.สมคิด สุริยเลิศ กล่าวรายงานโดยรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ
การอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย มาให้ความรู้ได้แก่ ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และวิทยากรจากสวัสดิการและแรงงานจังหวัดนครพนมได้แก่ นายธีรวิทย์ เอ้งฉ้วน นักวิชาการแรงงาน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและจะได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

 ภาพกิจกรรม14 สิงหาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - อู่ยนตรการเซอร์วิส


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่อู่ยนตรการเซอร์วิส มีพนักงานมารับบริการทั้งสิ้น 20 คน โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้แก่ วัดความดันโลหิต และตรวจหาน้ำตาลในเลือด รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดแสง เสียง ความดัง และอุณหภูมิ พบความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ ละอองจากสารเคมีพ่นสี อุบัติเหตุจากการทำงาน เสียงดังจากการเคาะตัวถังรถยนต์
เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้อุปกรณ์สาธิตในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักการใช้ PPE. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีและทำงานได้อย่างปลอดภัย
ภาพกิจกรรม