14 สิงหาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - อู่ยนตรการเซอร์วิส


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่อู่ยนตรการเซอร์วิส มีพนักงานมารับบริการทั้งสิ้น 20 คน โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้แก่ วัดความดันโลหิต และตรวจหาน้ำตาลในเลือด รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดแสง เสียง ความดัง และอุณหภูมิ พบความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ ละอองจากสารเคมีพ่นสี อุบัติเหตุจากการทำงาน เสียงดังจากการเคาะตัวถังรถยนต์
เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้อุปกรณ์สาธิตในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักการใช้ PPE. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีและทำงานได้อย่างปลอดภัย
ภาพกิจกรรม7 สิงหาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - อู่เฉลิมการช่าง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่อู่เฉลิมการช่าง มีพนักงานมารับบริการทั้งสิ้น 65 คน โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้อต้นได้แก่ วัดความดันโลหิต และตรวจหาน้ำตาลในเลือด รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดแสง เสียง ความดัง และอุณหภูมิ พบความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ ละอองจากสารเคมีพ่นสี อุบัติเหตุจากการทำงาน เสียงดังจากการเคาะตัวถังรถยนต์
เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้อุปกรณ์สาธิตในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักการใช้ PPE. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีและทำงานได้อย่างปลอดภัย

ภาพกิจกรรม6 สิงหาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - บ.พระพรพรจุฑา จำกัด


วันที่ 6 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่บริษัท พระพรพรจุฑา จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชุดนักเรียน มีพนักงานทั้งหมด 5 คน โดยให้บริการตรวจวัดความดัน เบาหวาน และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ ฝุ่นผ้า และการใช้แสงสว่างในการทำงาน ให้คำแนะนำในการทำงานที่ปลอดภัยและการดูแลสุขภาพดังนี้
- ควรมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของลูกจ้างเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในช่วงเวลาพักระหว่างการทำงาน
- ควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดปากจมูก และกำกับควบคุมพฤติกรรมการใช้ PPE.อย่างต่อเนื่อง
- ควรจัดทำป้ายเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น ป้ายเตือนการใช้ PPE. ป้ายระวังอันตราย เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากการทำงานในที่ที่มีฝุ่น
- ควรติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มให้เพียงพอ ติดวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง

ภาพกิจกรรม
29 กรกฎาคม 2557 การประชุมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในหน่วยงาน รพ.นครพนม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดประชุมเครือข่ายแกนนำสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในหน่วยงาน (อสส.) ของโรงพยาบาลนครพนม โดยมีเนื้อหาการประชุมเน้นการสร้างความร่วมมือของอสส.ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ให้สามารถดูแลสุขภาพกันเองได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การเฝ้าระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชมรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ การเป็นบุคคลต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางให้อสส.ได้รู้จักการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพภายในหน่วยงาน และกำหนดมาตรการการทำงานที่ปลอดภัยในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย
การประชุมครั้งนี้ มีรองฯด้านบริการปฐมภูมิ นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ เป็นประธานในการประชุม และได่้บรรยายความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในบุคลากรอีกด้วย

ภาพกิจกรรม