27-28 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการBe Healthy Be happy สร้างสุข ปี2560

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Be Healthy Be happy สร้างสุข ปี2560 ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น5 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560  สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7  เพื่อให้บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพได้เข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นให้มีความรู้้ ความเข้าใจ ตระหนักในการดูแลตนเองสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมเป็นบุคลากรกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 150 คน

30-31 พฤษภาคม 2560 การอบรมบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข จ.นครพนม "การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม"

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดอบรมบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข ในเขต จ.นครพนม วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

ไฟล์การบรรยายความรู้

- สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วิทยากร ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์
  ดาวน์โหลด
- การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับ แรงงานนอกระบบ : เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  วิทยากร ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์
  ดาวน์โหลด
- สิ่งคุกคามสุขภาพและหลักการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
  วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด
- การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว
  วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด
- การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน
  วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด
- การคัดกรองโรคจากการทำงานและการบันทึกข้อมูล วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม