19 เมษายน 2560 การอบรมหลักสูตร "การจัดการมูลฝอยทุกประเภทในสถานบริการสาธารณสุข"

19 เมษายน 2560 การอบรมหลักสูตร "การจัดการมูลฝอยทุกประเภทในสถานบริการสาธารณสุข"

สไลด์และเอกสารประกอบการบรรยาย

1. สไลด์การบรรยายเรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอย" โดย น.ส.อมรรัตน์ อินทรชื่น    ดาวน์โหลด
2. สไลด์การบรรยายเรื่อง "การจัดเก็บ/รวบรวม/ขนย้ายมูลฝอยในหน่วยงาน
    โดย นายธีระพล เหมะธุลินทร์   ดาวน์โหลด
3. คู่มือ การจัดการมูลฝอยในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม   ดาวน์โหลด
4. คู่มือ การจัดการมูลฝอยในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรรพ.สต.-PCU.   ดาวน์โหลด

ในวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการจัดการมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลโรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนครพนม และกลถ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม ได้จัดการอบรมหลักสูตร "การจัดการมูลฝอยทุกประเภทในสถานบริการสาธารณสุข" แก่บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข คปสอ.เมืองนครพนม ซึ่งประกอบไปด้วย รพ.นครพนม, สสอ.เมืองนครพนม, รพ.จิตเวชราชนครินทร์นครพนม, รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง และเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และเข้าใจแนวทางในการจัดการมูลฝอยทุกประเภทของหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นระบบการจัดการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้การดำเนินงานลุล่วงไปด้วยดี และจะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ภาพกิจกรรม26 มกราคม 2560 พิธีเปิดคลินิกอุ่นใจ วัยทำงาน

โรงพยาบาลนครพนม เปิดคลินิกอุ่นใจ วัยทำงาน ที่ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม วันที่ 26 มกราคม 2560 โดยนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดคลินิกอุ่นใจ วัยทำงาน

                             

16 มกราคม 2560 อบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการจัดบริการอาชีวอนามัย


ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย อ.เนสินี ไชยเอีย

- การบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการบริการอาชีวอนามัย

การบริการอาชีวอนามัย (Occupational Health Service; OHS)

การประเมินสุขภาพFitness for Duty (FFD)

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 บรรยายโดย อ.เนสินี ไชยเอีย