15 ธันวาคม 2558 ประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โรงพยาบาลนครพนมจัดเวทีประชาคมเพื่อนำเสนอข้อมูลระบบการพัฒนาสุขภาพและแสดงความคิดเห็น เนื่องในโอกาสที่จังหวัดนครพนมจะเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้แก่แกนนำในชุมชน อสม.และคณะผู้บริหารโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองนครพนม  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตกุล สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

3ธันวาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลพิจิตร

คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพิจิตรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรศึกษาดูงานคลินิกโรคจากการทำงานที่โรงพยาบาลนครพนมและบริษัทรอมบัสอินดัสทรีย์ จำกัด ในวันที่ 3ธันวาคม 255826 มิถุนายน 2558 ไฟล์คู่มือการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

ดาวน์ไฟล์

- คู่มือ การจัดการมูลฝอยในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

- คู่มือ มาตรฐานการทำกิจกรรม5ส.รพ.นครพนม หน้าปก

- คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานการดูแลรักษาและพัฒนาส้วมในหน่วยงานรพ.นครพนม

- คู่มือประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลนครพนม

- เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

- คู่มือ 5 ส. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

22 มิถุนายน 2558 ไฟล์ความรู้และคู่มือการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ รพ.สต./PCU.

ดาวน์โหลดไฟล์ความรู้และคู่มือการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ รพ.สต./PCU.


- เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

- คู่มือมาตรฐานการทำกิจกรรม5ส.รพ.นครพนม

- คู่มือ 5 ส. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการดูแลรักษาและพัฒนาส้วมในหน่วยบริการสาธารณสุข อ.เมืองนครพนม

- เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- คู่มือ การจัดการมูลฝอยในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรใน รพ.สต./PCU.

- เกณฑ์การประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน

- คู่มือการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- ทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอปท.ระดับตำบล

- คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คลีนิคสุขภาพเกษตรกร

- คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แนวทางการดำเนินงานเกษตรกรปลอดโรค

18 มิถุนายน 2588 อบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ขับรถสาธารณะจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้จัดทำโครงการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ขับรถสาธารณะจังหวัดนครพนม สู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีเป้าหมายคือกลุ่มพนักงานขับรถสาธารณะ และรถรับจ้างอื่นๆ จำนวน 150คน