1 กันยายน 2559 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานการจัดบริการอาชีวอนามัย Service Plan สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น

วันที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานการจัดบริการอาชีวอนามัย Service Plan สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ในงานประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด จังหวัดนครพนม

                           
15 สิงหาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 255926 กรกฎาคม 2559 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานในบริษัทโกลบอลเฮ้าท์นครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานในบริษัทโกลบอลเฮ้าท์นครพนม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  เพื่อให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและตระหนักในการดูแลสภาวะสุขภาพของตนเอง25 กรกฎาคม 2559 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในบริษัทรอมบัสอินดัสทรีส์จำกัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานในบริษัทรอมบัสอินดัสทรีส์จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  เพื่อให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและตระหนักในการดูแลสภาวะสุขภาพของตนเอง


28มิถุนายน2559 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคเมตาบอลิกแก่พนักงานบริษัทรอมบัสอินดัสทรีส์จำกัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคเมตาบอลิกแก่พนักงานบริษัทรอมบัสอินดัสทรีส์จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เพื่อเฝ้าระวังสภาะสุขภาพของพนักงานและให้พนักงานตระหนักในการดูแลสภาวะสุขภาพของตนเอง