21 ตุลาคม 2559 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำธาตุ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00น.  เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพ่นยากำจัดแมลงและศัตรูพืชในสวนยางพาราและสวนลิ้นจี่ ร่วมแก้ไขปัญหาและหาแนวทางเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย


20 ตุลาคม 2559 ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม  ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30น. โดยการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง และตรวจวัดปริมาณฝุ่นในการทำงาน เพื่อเฝ้าระวังสิ่งคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม


19 ตุลาคม 2559 ลงพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม คณะเทศบาลตำบลหนองญาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม  ที่บ้านคำธาตุ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม


5 ตุลาคม 2559 ตรวจสุขภาพประจำปีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม

วันที่5 ตุลาคม 2559 หน่วยงานอาชีวเวชกรรมพร้อมด้วยด้วยงานพยาธิวิทยาและงานเอกซเรย์โรงพยาบาลนครพนม ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
4 ตุลาคม 2559 ลงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองนครพนม

 4 ตุลาคม 2559 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนมลงพื้นที่ประสานงานกับ รพ.สต.สุขเกษม ต.โพธิ์ตาก  อ.เมือง จ.นครพนม  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองนครพนม โดยลงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองนครพนม ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพของพนักงานเก็บขยะในพื้นที่บ่อขยะและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะ