2 เมษายน 2558 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพประชาชน

2 เมษายน 2558 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพประชาชน โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ณ  หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
30 มกราคม 2558 ออกหน่วยที่ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

30 มกราคม 2558  ออกหน่วยกลุ่มตีเหล็กผลิตมีดพร้าที่ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยให้บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด  และให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ ได้แก่ ตรวจวัดเสียง  ความร้อนและฝุ่น21-23 มกราคม 2558 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอเมืองนครพนม ปี2558

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอเมืองนครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง วันที่ 21 มกราคม 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเฒ่า  วันที่ 22 มกราคม 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ  วันที่ 23 มกราคม 255827 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมปี2558

ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงเชิงรุกบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมปี2558

26 มกราคม 2558 สอบสวนเหตุการณ์มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานรัตนพืชผล

         กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม  ได้รับแจ้งหนังสือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม เรื่อง การร้องเรียนโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนื่องจากส่งกลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อแปรรูปส่งออกจำหน่ายให้บริษัทผลิตเอทานอลตั้งอยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่19 บ.น้อยนาคำ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ทีมสอบสวนจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมจึงออกสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ในวันที่ 27มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.