25 กรกฎาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - วราภรณ์กระจก อลูมิเนียม

25 ก.ค.57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย ที่ร้านวราภรณ์กระจกอลูมิเนียม ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการการติดตั้งกระจก อลูมิเนียม และงานสแตนเลส พนักงานและผู้ประกอบการความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานหลายประเภทที่สำคัญ เช่น สารเคมี สารระเหย สารโลหะหนัก เสียงดัง ฝุ่น และอุบัติเหตุจากการทำงาน
ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการและพนักงานมารับบริการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่
1.การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
2.การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
3.การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

 ภาพกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - อู่ทองบริการ

24 ก.ค.57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย ที่อู่ทองบริการ ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการเคาะ พ่นสีรถยนต์ และซ่อมรถยนต์ มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานหลายประเภทที่สำคัญ เช่น สารเคมี สารระเหย สารโลหะหนัก เสียงดัง ฝุ่น และอุบัติเหตุจากการทำงาน
ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการและพนักงานมารับบริการ จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่
1.การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
2.การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
3.การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

ภาพกิจกรรม

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน


การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ

การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน15 กรกฎาคม 2557 ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย - วารีเทพนครพนม

15 ก.ค.57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอาชีวอนามัย ที่บริษัทวารีเทพนครพนม จำกัด มีผู้ประกอบการและพนักงานมารับบริการ จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่
1.การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
2.การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
3.การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

ภาพกิจกรรม

การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน

การสำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

7-10 กรกฎาคม 2557 ออกประเมินรับรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการได้มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้สถานประกอบการในเขตรับผิดชอบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมก็ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งให้สถานประกอบการได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในการนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้สถานประกอบได้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและพนักงานอย่างแท้จริง ซึ่งกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ได้ออกประเมินสถานประกอบการในเป้าหมายทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่
1.บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกักมหาชน
2.บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด (ห้างเทสโก้โลตัส นครพนม)
3.บ.น้ำดื่มวารีเทพ นครพนมจำกัด
4.โรงแรมวิวโขง
5.บ.รอมบัส อินดัสทรีส์จำกัด
6.สหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี นครพนม
7.บ.สยามแม็คโคร จำกัด สาขานครพนม

โดยกำหนดออกประเมินในวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มีการให้คำแนะนำ ประเมินตามเกณฑ์การประเมินและให้คะแนนการประเมิน เพื่อกำหนดระดับการพัฒนาของสถานประกอบการแต่ละแห่ง ซึ่งหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จะได้สรุปผลการประเมิน และมอบใบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินต่อไป

ภาพกิจกรรม