27 ตุลาคม 2560 ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพพนักงานโรงแรมไอโฮเทลนครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ที่ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเทลนครพนม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับวัยทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานและความรู้ด้านประกันสังคมให้แก่พนักงานโรงแรมไอโฮเทลนครพนม จำนวน 30 คน


5 ตุลาคม 2560 รับคณะศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรมจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม รับคณะศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรมจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมบริหารชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม วันที่ 5 ตุลาคม 2560

                            
20 กันยายน 2560 รับคณะศึกษาดูงาน คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว(TMC)

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม  รับคณะศึกษาดูงาน คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว(TMC) จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วันที่ 20 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมธารารวมใจ ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม


                            

15 กันยายน 2560 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคัดแยกขยะในบ่อขยะ ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม  ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคัดแยกขยะในบ่อขยะ  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเกษม ต.โพธิ์ตาก  อ.เมือง จ.นครพนม  วันที่15 กันยายน 2560  โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สำหรับกลุ่มคัดแยกขยะในบ่อขยะ  ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม