16 มิถุนายน 2559 ไฟล์ความรู้และคู่มือประกอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมภูมิ อำเภอเมืองนครพนม ปี ๒๕๕๙ ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลดไฟล์ความรู้และคู่มือประกอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมภูมิ อำเภอเมืองนครพนม ปี ๒๕๕๙ ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข:คลีนิคสุขภาพเกษตรกร

- แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     (รพ.สต.)

- แนวปฏิบัติการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

- แนวปฏิบัติการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

- แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการสถานบริการกลุ่มอาชีพ

- คู่มือ การจัดการมูลฝอยในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรรพ.สต.-PCU.

- แนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข

24 พฤษภาคม 2559 พิธิเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม

พิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม Travel Medicine Clinic โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติมาเปิดพิธี โดยมีการต้อนรับจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม อย่างดียิ่ง