26 มิถุนายน 2558 ไฟล์คู่มือการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

ดาวน์ไฟล์

- คู่มือ การจัดการมูลฝอยในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

- คู่มือ มาตรฐานการทำกิจกรรม5ส.รพ.นครพนม หน้าปก

- คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานการดูแลรักษาและพัฒนาส้วมในหน่วยงานรพ.นครพนม

- คู่มือประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลนครพนม

- เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

- คู่มือ 5 ส. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

22 มิถุนายน 2558 ไฟล์ความรู้และคู่มือการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ รพ.สต./PCU.

ดาวน์โหลดไฟล์ความรู้และคู่มือการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ รพ.สต./PCU.


- เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

- คู่มือมาตรฐานการทำกิจกรรม5ส.รพ.นครพนม

- คู่มือ 5 ส. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการดูแลรักษาและพัฒนาส้วมในหน่วยบริการสาธารณสุข อ.เมืองนครพนม

- เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- คู่มือ การจัดการมูลฝอยในหน่วยงาน สำหรับบุคลากรใน รพ.สต./PCU.

- เกณฑ์การประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน

- คู่มือการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- ทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอปท.ระดับตำบล

- คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คลีนิคสุขภาพเกษตรกร

- คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แนวทางการดำเนินงานเกษตรกรปลอดโรค

18 มิถุนายน 2588 อบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ขับรถสาธารณะจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้จัดทำโครงการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ขับรถสาธารณะจังหวัดนครพนม สู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีเป้าหมายคือกลุ่มพนักงานขับรถสาธารณะ และรถรับจ้างอื่นๆ จำนวน 150คน 
5-8 มิถุนายน 2558 สำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานประกอบการ

          กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานประกอบ โดยการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในสถานประกอบการและส่งแบบสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในสถานประกอบการรหัส  NKP-FR-OH&S-001 ให้สถานประกอบการช่วยสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกบ่ายวันศุกร์และส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมเดือนละ1ครั้ง โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมจะสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในสถานประกอบการเดือนละ1ครั้ง22 พฤษภาคม 2558 อบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลนครพนม ปี2558

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลนครพนม ปี2558 ซึ่งเป็นแกนนำในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรประจำหน่วยงานและเป็นผู้ประสานงานพร้อมทั้งติดตามในการจัดกิจกรรมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม  โดยมี นพ.กิตติศักดิ์   ฐานวิเศษ บรรยายเรื่องนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล