30 เมษายน 2558 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพบริษัทแม็คโคร นครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนมร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม   บริษัทแม็คโคร สาขานครพนม

29 เมษายน 2558 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพบิ๊กซ๊ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนมร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม  ณ บริเวณศูนย์อาหาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม  

2 เมษายน 2558 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพประชาชน

2 เมษายน 2558 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพประชาชน โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ณ  หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
30 มกราคม 2558 ออกหน่วยที่ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

30 มกราคม 2558  ออกหน่วยกลุ่มตีเหล็กผลิตมีดพร้าที่ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยให้บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด  และให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ ได้แก่ ตรวจวัดเสียง  ความร้อนและฝุ่น21-23 มกราคม 2558 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอเมืองนครพนม ปี2558

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอเมืองนครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง วันที่ 21 มกราคม 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเฒ่า  วันที่ 22 มกราคม 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ  วันที่ 23 มกราคม 2558