26 พฤศจิกายน 2557 ออกบริการอาชีวอนามัยพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

26 พย. 57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ได้ออกให้บริการอาชีวอนามัยแก่พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้แก่ ควัน ฝุ่นละออง และเชื้อโรค ดังนั้น จึงได้วางแผนออกให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากภาวะคุกคามด้านสุขภาพในการทำงาน รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก และมีการตรวจสมรรถภาพปอดเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน การรณรงค์ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150 คน ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัติ เจียวิริยะบุญญา และทีมผู้รับผิดชอบงานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองนครพนม นางภาวิณี โสมณวัฒน์

ภาพกิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2557 การรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในเกษตรกร

เมื่อวันที่ 20 พย.57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้รับเชิญจากรพ.สต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม ให้ออกไปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ซึ่งได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักในเขตตำบลดงขวาง จำนวน 50 คน โดยเน้นการสังเกตฉลากสารเคมีที่ระบุความเป็นอันตรายและวิธีการใช้ การใช้สารเคมีพ่นกำจัดศัตรูพืชให้ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสสารเคมีเป็นพิษ รวมทั้งการป้องกันอันตรายโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสม
การรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแกนนำเกษตรกรเป็นอย่างมาก และจะได้มีการดำเนินงานติดตามประเมินผลกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ภาพกิจกรรม

18-19 พฤศจิกายน 2557 การประชุมวิชาการอาชีวเวชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑


         ด้วยเครือข่ายการทำงานอาชีวเวชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เครือข่ายการทำงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน สสอ.และรพ.สต.ใน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการดำเนินงานการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าออกประเทศเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ดังนั้น การจัดการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมมือกันหาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคจากการทำงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่สุดในการรับมือกับอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
        การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สสอ.และรพ.สต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒๐ คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายความรู้ได้แก่
         1. รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
         2. ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
         3. พ.อ.(พิเศษ)หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
         รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการและ Best practice เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
         การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนเครือข่ายการทำงานอาชีวเวชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ดร.พญ.สราวรรณ เพิ่มพอกดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานและประธานกล่าวเปิดการประชุมได้แก่ นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

### ดาวน์โหลด ไฟล์บรรยายการอบรม ###
 1.ทิศทางบริการอาชีวอนามัยไทย : มุมมองภาคเอกชน และคนใกล้ตัว download
    โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
 2.ทำวิจัยอาชีวอนามัย...ให้สนุก download
    โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
 3.การประยุกต์ใช้เทคนิค WIND ในการปรับปรุงสภาพการทำงานในภาคเกษตร download
    โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สุรินทร์
 4.ภัยเงียบจากคมมีด download
    โดย อาชีวเวชศาสตร์ รพ.ศรีสะเกษ
 5.พฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของพยาบาล download
    โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา
 6.ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียสมรรถภาพจากการได้ยินเสียงจากการ
    สัมผัสเสียงดังในพนักงานโรงงานน้ำตาลสหเรือง จ.มุกดาหาร download
    โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มุกดาหาร

ภาพกิจกรรม