18-19 พฤศจิกายน 2557 การประชุมวิชาการอาชีวเวชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑


         ด้วยเครือข่ายการทำงานอาชีวเวชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เครือข่ายการทำงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน สสอ.และรพ.สต.ใน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการดำเนินงานการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าออกประเทศเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ดังนั้น การจัดการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมมือกันหาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคจากการทำงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่สุดในการรับมือกับอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
        การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สสอ.และรพ.สต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒๐ คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายความรู้ได้แก่
         1. รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
         2. ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
         3. พ.อ.(พิเศษ)หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
         รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการและ Best practice เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
         การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนเครือข่ายการทำงานอาชีวเวชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ดร.พญ.สราวรรณ เพิ่มพอกดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานและประธานกล่าวเปิดการประชุมได้แก่ นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

### ดาวน์โหลด ไฟล์บรรยายการอบรม ###
 1.ทิศทางบริการอาชีวอนามัยไทย : มุมมองภาคเอกชน และคนใกล้ตัว download
    โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
 2.ทำวิจัยอาชีวอนามัย...ให้สนุก download
    โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
 3.การประยุกต์ใช้เทคนิค WIND ในการปรับปรุงสภาพการทำงานในภาคเกษตร download
    โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สุรินทร์
 4.ภัยเงียบจากคมมีด download
    โดย อาชีวเวชศาสตร์ รพ.ศรีสะเกษ
 5.พฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของพยาบาล download
    โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา
 6.ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียสมรรถภาพจากการได้ยินเสียงจากการ
    สัมผัสเสียงดังในพนักงานโรงงานน้ำตาลสหเรือง จ.มุกดาหาร download
    โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มุกดาหาร

ภาพกิจกรรม


2 กันยายน 2557 ตรวจเยี่ยมประเมินสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงงานองค์การสวนยางพารา ต.พนอม อ.ท่าอุเทน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ได้ออกตรวจเยี่ยมประเมินสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของโรงงานองค์การสวนยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ และร่วมกันหาแนวทางการทำงานที่ปลอดภัย ในเบื้องต้นพบว่าโรงงานมีเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 60 คน มีบทบาทในการรับซื้อยางก้อนจากเกษตรกร มีกระบวนการผลิตอัดยางพาราก้อน บรรจุเป็นสินค้าส่งจำหน่ายให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
จากการสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปพบว่า พนักงานทั้งหมดมีความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ เสียงดังจากเครื่องจักร อุบัติเหตุจากการทำงาน และกลิ่นเหม็นจากยางพารา จึงได้แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สำคัญได้แก่ ที่ครอบหู หน้ากากป้องกันกลิ่นและสารเคมี รวมทั้งจะได้วางแผนเพื่อออกมาให้บริการอาชีวอนามัยแก่พนักงานทั้งหมดอีกในครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรม