ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมปี 2561

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานพยาธิวิทยาและกลุ่มงานรังสีวิทยา ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ที่โรงพยาบาลนครพนมในวันที่ 8-18 มกราคม 2561 โดยการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นได้แก่ ชั่งน้ำหนัก   วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต  เจาะเลือด และเอกซเรย์ปอด

27 ธันวาคม 2560 กิจกรรมรณรงค์ “ต้อนรับปีใหม่ ร่วมใจ Big Cleaning Day”

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนมร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day ที่โรงพยาบาลนครพนม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยคณะผู้บริหารร่วมกันล้างทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ช่วยกันดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ได้มาตรฐานและผู้มารับบริการมีความประทับใจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนมได้ช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดห้องส้วมในหน่วยงานของตนเอง ทำกิจกรรม 5ส.เพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
25-26 ธันวาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(พี่เลี้ยง)ในสถานประกอบการ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนมโดย คุณณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์ ร่วมเป็นวิทยากร อภิปรายการดำเนินงาน สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(พี่เลี้ยง)ในการสนับสนุนสถานประกอบการในการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรร่วมกับสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอาร์โฟโต้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ


20 ธันวาคม 2560 จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการประเมิน ดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงานและการจัดบริการอาชีวอนามัย

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการประเมิน ดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงานและการจัดบริการอาชีวอนามัย ณ ห้องประชุมธารารวมใจ โรงพยาบาลนครพนม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 บรรยายโดย ดร.ศิมาลักษณ์  ดิถีสวัสดิ์เวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 100 คน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการอบรม
การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง.ppt
ใบงานการจัดทำ Health Profile.docx
มาตรฐานการจัดบริการและการคัดกรองโรคจากการทำงานในสถานบริการสาธารณสุข.pdf
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ENVIRONMENTAL HEALTH PROFILE) .pdf
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(ENVIRONMENTAL HEALTH PROFILE) .ppt
การซักประวัติ/คัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย เพื่อประเมินก่อนกลับเข้าทางาน .pdf
การซักประวัติ/คัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมและการจัดบริการอาชีวอนามัย เพื่อประเมินก่อนกลับเข้าทางาน .ppt
เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาลชุมชน.pdf
เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.pdf27 พฤศจิกายน 2560 รับคณะศึกษาดูงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว(TMC)

นายแพทย์จรัญ  จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว(TMC) จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างบุคลากรเครือข่ายและนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ไปปรับให้สามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดบริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว(TMC)