อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Health together ปี 2561

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนมร่วมกับหน่วยงานโภชนศาสตร์  กลุ่มงานสุขศึกษาและงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Health together ปี 2561   ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น5 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 25601   เพื่อให้บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพได้เข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการดูแลตนเองสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมเป็นบุคลากรกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 150 คน และได้รับเกียรติจากสมสุขสปอร์ตคลับ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และสอนทักษะในการสร้างเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันไข้เลือดออกในโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลนครพนม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พร้อมทั้งกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เศษภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง รวมทั้งกระถางต้นไม้ แจกัน และภาชนะรองรับน้ำอื่นๆ ในเขตโรงพยาบาลนครพนม
รณรงค์ล้างส้วม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพนมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมล้าง "ส้วมพร้อมกัน  รับวันสงกรานต์" ณ โรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  โดยมีการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลนครพนม

รับคณะนักศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานอาชีวอนามัยโรงพยาบาลนครพนม ที่โรงพยาบาลนครพนม วันที่19 มีนาคม 2561 โดยนำคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ ได้แก่เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความร้อน ที่หน่วยงานจ่ายกลาง งานซักฟอกและกลุ่มงานโภชนศาสตร์  อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ได้แก่ เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินและเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

ออกหน่วยให้ความรู้ประชาชน "สปข.๒ สื่อสาร สร้างสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ ๘"

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมออกหน่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในกิจกรรม "สปข.๒ สื่อสาร สร้างสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ ๘"  ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก ต.อาจสามารถ จ.นครพนม