5-6 กันยายน 2560 อบรมการพัฒนาเครือข่ายแกนนำในสถานประกอบการในการเฝ้าระวังโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  รพ.นครพนม จัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายแกนนำในสถานประกอบการในการเฝ้าระวังโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการจังหวัดนครพนมจำนวน 100 คน
 

โครงการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพื้นที่กำจัดมูลฝอย(บ่อขยะ)เขตอำเภอเมืองนครพนมปี2560

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม ร่วมกับ รพ.สต สุขเกษม ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพื้นที่กำจัดมูลฝอย(บ่อขยะ) เขตอำเภอเมืองนครพนม ณ วัดศรีสะอาด หมู่ 5 บ.หนองค้า ต.โพธิ์ตาก จ.นครพนม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยและให้บริการวัคซีนแก่ผู้เก็บขยะในบ่อขยะ
ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการยศาสตร์ในการทำงานของสถานประกอบการจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานกายภาพบำบัด   ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการยศาสตร์ในการทำงานของสถานประกอบการจังหวัดนครพนม  ได้แก่บริษัทรอมบัสอินดันทรีส์ประเทศไทยจำกัด บริษัทโลตัสนครพนม โรงแรมไอโฮเทล บริษัทสยามโกลบ้อลเฮ้าส์นครพนม จำนวน 200 คน ในช่วงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการยศาสตร์ในการทำงาน  กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อและให้คำปรึกษาด้านการยศาสตร์ในการทำงาน


27-28 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการBe Healthy Be happy สร้างสุข ปี2560

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Be Healthy Be happy สร้างสุข ปี2560 ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น5 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560  สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7  เพื่อให้บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพได้เข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นให้มีความรู้้ ความเข้าใจ ตระหนักในการดูแลตนเองสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมเป็นบุคลากรกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 150 คน

30-31 พฤษภาคม 2560 การอบรมบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข จ.นครพนม "การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม"

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดอบรมบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข ในเขต จ.นครพนม วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

ไฟล์การบรรยายความรู้

- สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วิทยากร ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์
  ดาวน์โหลด
- การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับ แรงงานนอกระบบ : เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  วิทยากร ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์
  ดาวน์โหลด
- สิ่งคุกคามสุขภาพและหลักการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
  วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด
- การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว
  วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด
- การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน
  วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด
- การคัดกรองโรคจากการทำงานและการบันทึกข้อมูล วิทยากร ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
  ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม