โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอเมืองนครพนม ปี2558

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอเมืองนครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง วันที่ 21 มกราคม 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเฒ่า  วันที่ 22 มกราคม 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ  วันที่ 23 มกราคม 255827 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมปี2558

ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมปี2558

26 มกราคม 2558 สอบสวนเหตุการณ์มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานรัตนพืชผล

         กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม  ได้รับแจ้งหนังสือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม เรื่อง การร้องเรียนโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนื่องจากส่งกลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อแปรรูปส่งออกจำหน่ายให้บริษัทผลิตเอทานอลตั้งอยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่19 บ.น้อยนาคำ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ทีมสอบสวนจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมจึงออกสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ในวันที่ 27มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.
16 มกราคม 2558 สอบสวนเหตุการณ์มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์

          กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม  ได้รับแจ้งจากสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมกรณีความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง กลิ่นทินเนอร์และฝุ่นจากการประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทำให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนทีมสอบสวนจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงออกสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนตั้งอยู่เลขที่ 768/21 ถ.ราชวงค์อ.เมือง จ.นครพนม ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.
ซึ่งพบปัญหาในโรงงานดังนี้
1.การแบ่งโซนหรือการแยกแผนกยังไม่ชัดเจน
2.ในส่วนของการเชื่อมเหล็กไม่มีการแบ่งเขตชัดเจนเพื่อป้องกันประกายไฟกระจาย
3.พนักงานไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น  สวมถุงมือ  ผ้าปิดปาก-จมูก ที่ครอบหู

และในกระบวนการผลิตยังพบปัญหาที่ต่อสุขภาพพนักงานได้แก่คือจุดขัดไม้ ความเสี่ยงที่พบคือฝุ่น  จุดเคลือบทินเนอร์ ความเสี่ยงที่พบคือ กลิ่นของทินเนอร์ ถ้าได้รับในปริมาณมากๆส่งผลให้เกิดมะเร็งได้จุดตัดเหล็ก ความเสี่ยงที่พบ เสียงดังหากสัมผัสทุกวันส่งผลให้เกิดหูเสื่อมจากการทำงานได้ทีมสอบสวนออกเยี่ยมบ้านของผู้ได้รับผลกระทบคือนางกองแพงกล่าวว่าเมื่อก่อนจะได้รับกลิ่นทินเนอร์ทุกวันๆ  มีกลิ่นฉุนมาก แต่ปัจจุบันสัมผัสกลิ่นเล็กน้อยเป็นบางครั้ง เนื่องจากทางโรงงานได้มีการปรับปรุงติดตั้งม่านน้ำในการดักไอระเหยของทินเนอร์จึงส่งผลกระทบน้อยลง 
26 พฤศจิกายน 2557 ออกบริการอาชีวอนามัยพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

26 พย. 57 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ได้ออกให้บริการอาชีวอนามัยแก่พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้แก่ ควัน ฝุ่นละออง และเชื้อโรค ดังนั้น จึงได้วางแผนออกให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากภาวะคุกคามด้านสุขภาพในการทำงาน รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก และมีการตรวจสมรรถภาพปอดเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน การรณรงค์ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150 คน ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัติ เจียวิริยะบุญญา และทีมผู้รับผิดชอบงานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองนครพนม นางภาวิณี โสมณวัฒน์

ภาพกิจกรรม