ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนครพนม

ภาระกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภาระกิจ ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ได้รับมอบหมายและให้วางแผนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ (Healthcare Center) ซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้รับบริการในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม อาจเรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องในอดีตที่ผ่านมา ที่ยังไม่มีหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีความยุ่งยากหลายขั้นตอนในการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ดังนั้น การตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพขึ้นมาจึงเป็นการพัฒนาเชิงรุกไปอีกระดับหนึ่งของโรงพยาบาลนครพนมแผ่นพับประชาสัมพันธ์
สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจอยากตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลนครพนม


"ตรวจสุขภาพใกล้บ้าน
ได้รับบริการต่อเนื่อง
รู้จริงเรื่องสุขภาพดี"